Vaša prava su naša briga

Advokat Beograd - Advokatska kancelarija - Advokat Beograd

Beograd Srbija

e-mail: adv.beograd@gmail.com

Advokat Beograd – skoro svakom učesniku sudskog postupka redovno je potrebna pravna pomoć. Takođe, isti je slučaj i kod kupovine nekretnine ili prodaje, pisanja ugovora o kupoprodaji ili poklonu nepokretnosti, parničnog ili drugog postupka pred sudom, pred organima uprave ili pred notarom najčešće je potreban savet pravnog stručnjaka advokata. Nekad se građani odluče da budu sam svoji advokati i da se sami uhvate u koštac sa pravnim peripetijama, što nekad može imati efekta, ali često može napraviti još više problema.

Pravni savet se redovno traži i kod razvoda braka ili ostavinske rasprave. Postupci koji se tiču porodice i dece, posebno su hitni, pa stručni pomoć kod njih uvek preporuka. Zbog neznanja prava, javljaju se propusti koje se kasnije teško nalazi rešenje, koji potom mogu dugo trajati i biti skupi po stranku. Zato rešite spor sa drugom stranom ako je moguće na miran način, uz posredovanje i medijaciju, pre nego što se i pretvori u ozbiljan pravni problem.

Osnivanje ili likvidacija privrednog društva, promena imena preduzetnika ili  promena visine kapitala društava i druga pitanja iz oblasti privrede takođe mogu zahtevati specijalističku pomoć pravnog stručnjaka. Advokat Beograd je uvek tu da pruži pravni savet i pomoć kad god vam je to potrebno.

Kad niste sigurni koja su vaša prava - pitajte advokata

Ako ste u nedoumici i ne znate svoja prava ili obaveze - pitajte najbolje advokata za pravni savet.

Justice symbol weight scales on table. Attorney working in office. Law attorney court judge justice legal legislation concept

Polja stručnosti

Advokat za Nekretnine

Advokat za nekretnine pruža podršku pri kupovini i prodaji nekretnina u Srbiji, pisaje kupopodajnog ugovora i vrši pregled i proveru dokumentacije, kako bi umanjio pravne rizike koji prate promet nepokretnosti

Razvod braka

Sva pitanja u pogledu razvoda braka, dece, izdržavanja i imovine. Alimentacija, sporazumni razvod braka, tužba za razvod braka

Advokat za privredno pravo

Pravni saveti advokata u oblasti privrede, osnivanje firme, gašenje i likvidacije privrednih društava. Usklađivanje sa pravnim normama akata privrednog društva, i ukazivanje na moguće prekršaje i kaznenu odgovornost odgovornih lica u privrednom društvu.

Ostavinski postupak i nasledno pravo

Nasledno pravna pitanja, zaostavština, zakonsko nasleđivanje su polja u kome vam advokat Beograd može pružiti efikasnu pomoć. Pomoć kod sporova vezanih za testamenatalno nasleđivanje, ostavinske rasprave, i usluge vezane za sastavljanje testamenta.

Obligaciono pravo

Obligaciono i ugovorno pravo su oblasti usko povezane sa svakodnevnim transakcijama pravnih i fizičkih lica. Advokat Beograd u tom smislu vrši sastavljanje ugovora svih vrsta koji štite vaša prava, potom vrši provere ugovora, i po potrebi pred sudom traži poništavanje ugovora kojim ste oštećeni protivzakonito.

Advokat za upravno pravo

Zastupanje u unpravnom postupku pred organima uprave i zastupanje u upravnom sporu. Zastupanje u administrativnim postupcima, u upravnom postupku. Advokat Beograd podnosi tužbe u upravnom sudu po potrebi i zahteve za privremene mere kojima se može sprečiti šteta po Vas u slučaju pogrešnog rada uprave.

Stečaj i likvidacija privrednog društva

Prestanak privrednih društava i njihovo gašenje nekada predstavljaju neminovnost. U tim situacijama zakon predviđa složene procedure stečaja i likvidacije - tokom kojih vam advokat Beograd može pružiti pravnu podršku i za voditi rešavanje svih potrebnih pitanja koja se tiču likvidacije privrednog društva.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala privrednog društva

Smanjenje ili povećanje kapitala doo privrednih društava u Beogradu i Srbiji, je procedura koja se mora sprovesti pri Agenciji za privredne registre. Advokat Beograd pruža punu pravnu pomoć u ovim i drugim pitanjima privrednog prava.

Vrhunski prethodni rezultati

Advokat Beograd - odlikuje nas veliki procenat uspešno rešenih postupaka, sklopljenih ugovora kojima smo zaštitili prava naših klijenata.

Transparentne cene

Cene koje naplaćuje - advokat Beograd - za svoje usluge su predviđene tarifom advokata, a manje ili veće se mogu ugovoriti pismeno.

Potpuna usluga

Usluge koje pruža Advokat Beograd su najšireg spektar. Na taj način se pravni problem obrađuje iz svih uglova kako bi se došlo do najboljeg mogućeg rezultata.

2000+

Obavljenih konsultacija

93%

Uspeh u postupcima

100%

Poverenje

100%

Tajnost podataka

Pišite nam na e-mail i izložite Vaš problem ili predlog
i

zakažite konsultaciju

Advokati advokatske kancelarije – advokat Beograd kao punomoćnici i zastupnici ili savetnici postupaju u rešavanju pitanja imovinsko pravnih odnosa i nekretnina, zatim u pitanjima kada je potreban advokat za ostavinsku raspravu i nasledno pravo. Takođe pomaže brzom okončanju ostavinskih postupaka. Vrši zastupanje u parnicama, sastavljanje ugovora u kupoprodaji, poklonu itd. U oblasti građanskog prava zastupaju građane u različitm postupcima. Prava adresa za one koji imaju pravni problem ili proces u kome nisu sigurni kako dalje je Advokat Beograd.  Spremnost da se pravovremeno deluje, da se spreče štetne posledice zadocnjenja, da se iniciraju postupci u pravo vreme i naprave poslovi koji u potpunosti odogvaraju potrebama naših klijenata, to je upravo ono što određuje Advokate advokatske kancelarije Beograd.

Posvećeni Advokati koji su fokusirani prevashodno na klijenta, na kvaltitnu primremu njegove odbrane, a naš prioritet je uvek postizanje najboljeg mogućeg rezultata za naše klijente.

Naši Advokati za brakorazvodnu parnicu i advokati za porodično pravo, a sa druge strane advokati za privredno pravo i pitanja kapitala, već dugi niz godina pružaju pravne usluge brojnim fizičkim licima i privrednim društvima. Kad je potreban iskusan advokat u nekom složenom pitanju građani imaju potrebu da pronađu nekog advokata koji je postupao u takvim vrstama predmeta i ranije. Kada se nama javiti možemo pružiti zastupaje u postupcima porodičnog prava i vršiti posredovanje u pregovorima. Uvek se trudimo da damo sve od sebe da rezultati koje postižemo budu vrlo visokog kvaliteta u Beogradu i bilo gde u Srbiji gde postupamo. Naša advokatska kancelarija  sarađuje sa drugim advokatima i advokatskim kancelarijama. Naši saradnici širom Srbije advokati Beograd, advokati Novi sad ili Niš mogu po potrebi pružiti podršku u rešavanju najsloženijjih pravnih problema. Opšte je poznato da su advokati dužni da u svom radu međusobo sarađuju i prema zakonu o advokaturi uvek su dužni da međusobno izađu u susret kolegi advokatu, što je od velike važnosti za rešavanje problema koji su povezena sa više jurisdikcija i više pravnih oblasti.

Naši advokati – u postupcima vezanim za kupovinu u prodaju nekretinia u Beogradu, ili advokati za brakorazvodne parnce parnice i druge postupke – u Beogradu specijalizovani su za oblasti u kojima rade. Imaju značajno iskustvo u vođenju složenih suđenja od najnižih do najviših sudskih instanci.

Svoja znanja advokati su izgradili su prvo kroz temeljno obrazovanje, a iubrusili u praksi. Svoje veštine, i taktiku koriste da bi neprestano postizali odlične rezultate.

Naša reputacija se zasniva na rezultatima.

Advokat Beograd – Advokatska kancelarija Beograd.

Kontakt za sva pitanja pišite na e-mail:

advokat@adv.in.rs

 

e-mail: adv.beograd@gmail.com

pišite nam na e-mail
i

zakažite konsultaciju

Šta je advokatura

Advokatura je profesijia koja služi građanima kojima pomaže u ostvarenju i zaštiti njihovih ustavnih i zakonskih prava. Advokati moraju biti članovi advokotaske komrore. Kada advokat nema licencu advokatske komore, onda on i nije adovokat i ne može se baviti advokaturom niti pužati pravne savete građana, fizičkim kao ni pravnim licima. Osim fizičkih lica Advokati osim regularno zastupaju priredna društva odnosno njihove predstavnike. U privredi postoji veliki broj zakona i propisa koji regulišu poslovanje poslovnih subjekata, a advokat, naročito ako je specijalizovan za oblast privredno pravo, mora imati ta znanja kojima može bitno doprineti razrešavanju njihovih problema. U svom radu svaki advokat se mora pridržavati Kodeksa advokatske etike koja mu nalaže da uvek bude dostojon profesije koju predstavlja, na najbolji mogući način. Kako bi zaštitio interes klijenta advokat ima obavezu čuvanja advokatske tajne. Principi Advokatske tajne advokatu nalaže da on ne sme bilo kome odati ono što mu je klijent u poverenju saopštio. Osim kodeksa, advokati se moraju strogo pridržavati i statuta advokatske komore Srbije kao i statuta svoje lokalno nadležene advokatske komore. Kao način za poboljšanje efiskasnosti rada, advokati mogu sarađivati i udruživati se u zajedničke advokatske kancelarije i advokatska ortačka društva.

U Srbiji advokatura ima dugo i sjajnu istoriju, tokom koje su advokati Srbije delovali i branili prava i slobodne građanstva, pred državom, pred sudovima i zastupali ih pred drugim licima.

Šta je advokat

Advokat je pre svega lice upisano u imenik advokatske komore kao advokat i ima poslovni prostor koji predstavlja njegovu advokatsku kancelariju. Da bi neko postao advokat mora prvo završiti pravni fakultet, obaviti pripravnički staž, a potom položiti pravosudni ispit i advokatski ispit. Nakon toga lice stiče pravo da se upiše u advokatsku komoru. Svaki advokat u svom poslovanju mora primenjivati propise Republike Srbije, a naročito propise koji se tiču advokature i advokatske profsije, a cene za svoje usluge mora naplaćivati prema advokatsko tarifi. Neka od čestih pitanja građani postavljaju advokatskoj kancelariji je i da li su advokati strogo podeljeni po oblastima rada ili jedan advokat može postupati npr. i u oblasti porodičnog i naslednog prava i ostavinske rasprave, a istovremeno po potrebi u imovsnko pravnim pitanjima koja se tiču nekretnina. Kada bi advokati  preba oblastima bili strogo podeljeni onda advoat koji se bavi privrednim pravom ne bi mogao da postupa u oblasti pordičnog prava, a advokat za nasledno pravo ne bi mogao da radi slučajeve razvoda braka. Međutim stroga podela advokata u Srbiji i advokatskih kancelarija ne postoji u strogom smislu reči, već se advokati obično samostalo opredeljuju za jednu ili dve oblasti rada u kojima će se specijalizovati, odnosno advokatske kancelarije grupišu advokate iz određenih oblasti, što je možda i najbolja praksa. U formama udruživnja advokata, gde više advokata sarađuju, oni mogu međusobno dopnjivati znanja koje si tiču jednog slučaja iz različitih uglova. Postoje složeni slučajevi koji zahtevaju poznavanje više oblasti, te tako i saradnju advokata sa iskustvima iz ti polja advokature ili čak i saradnju više advokatski kancelarija,. Npr, nakon smrti vlasnika privrednog društva koji je bio u postupku razvoda braka, a za koje je privredno društvo je bio iniciran stečajni postupuk, za rešavanje ovakvog pitanja problem treba sagledati iz više uglova. Pitanja ovakvog tipa najbolje može rešiti par advoata u saradnji, naročito kada se radi o privrednim duštvima velike vrednosti, koja imaju deo imovine u inostranstvu ili posluju u inostranstvu i sa međunarodnim finansijskim institucijama i berzama. U svakom slučaju bez pravne pomoći advokata ovakve zahtevne pravne probleme gotovo izvesno nemoguće rešiti.

Šta je aadvokatska tarifa

Advokatska tarifa koje pravni propis kojim se uređuju cene advokatski usluga, svi advokati moraju poštovati advokatsku tarifu i svoje usluge naplaćivati prema njoj inače čine prestup. Advokatska tarifa Srbije se relativno retko menja, a poslednja izmena je učinjena u u toku 2021. godine kada je iznnjena samo odredba o najnižem iznosu advokatske tarife (koji se odnosi za parinične postupke i dr.) koja je uvećana sa 6000 dinara na 9.000 dinara

Da li je najbolji advokat, onaj ko je poznat u medijima?

U Srbiji postoji oko 10.000 advokata, koji su članovi svojih regionalnih komora i svi advokati su ravnopravni. Svaki advokat može postupati u bilo kojoj vrsti postupka osim kada se za to traži posebna licenca, kao što je postupak za odbranu maloletnika. A to da li je neko bolji advokat zato što se često pojavlije u medijima nije nikakva garancija kvaliteta bilo kog advokata. Pridavanje titule najbolji advokat nekom advokatu, bilo u medijima ili drugde u javnosti nije dozvoljeno po kodeksu advokatske etike niti po zakonu o advokaturi, niti advokat kojeg etiketiraju da je najbolji advokat to treba da dozvoljava. Glavno merilo za kvalitet rada advokata je njegovo poštovanje etike i poštovanje principa i načela advokature. Uvek je relevantno prethodno iskustvo advokata u određenoj oblasti i težina postupaka koje je vodio. Razumljivo je da svaka stranka želi da je zastupa najbolji advokat za nekretnine, ili najbolji advokat za privredno pravo ili najbolja advokatska kancelarija i najbolji advokat za razvod braka i porodično pravo, ali informacija o tome ko je najbolji ne postoji niti je dozvoljeno niti etički ispravno, stavljanje advokata u bilo kakve spisokve i liste najbolih advokata ili – najboljih advokatskih kancelarija. Ako niste sigurni kom advokatu da se obratite, najbolje je da kontatirate lokalnu advokatsku komoru ili pogladate imenik advokata za vaše područije ili celu Republiku Srbiju.

Šta je advokat za nekretnine

Advokat za nekretnine je advokat koji ima posebna znanja / iskustvo u oblasti imovinsko pravni odnosa, (ili advokat koji se opredelio da radi u toj oblasti). Naročito kada su u pitanju sporni i ugovorno odnosi koji se tiču kupovine i prodaje nekretnina ovi advokati Srbiji bivaju angažovani od strane kupaca/prodavaca. Advokat pomaže kupcima i prodavcima nekretnina da urede svu dokumentaciju koja je potrebna da bi prenos bio što sigurniji. On sastavlja ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kojim se uređuju sva prava kupca i prodavca, način prenosa cene i predaje nepokretnosti. Kada žele da osiguraju sigurnu uknjižbu, ili da obezbede građevinsku dokumentaciju, i potrebne dozvole koji potom mogu da olakšaju brzu uknjižbu objekata, zgrade, stana ili kuće – advokat za nekretnine je prava adresa.

Povećanje i smanjenje kapitala privrednog društva doo

 Povećanje kapitala i smanjenje osnovnog kapitala privredog društva, (DOO – društvo sa ograničenom odgovornošću) predstavlja često komplikovanu proceduru za vlasnike kapitala, tj za vlasnike privrednog društva. U tim situacija advokat sa iskustvom u oblasti privrednog  prava i dobrim poznavanjem zakona o privrednim društvima može vam pomoći da se procedura završi sa što manje zastoja i problema. Postupci pred agencijom za privredne registre su obavezno vrlo formalno strogi, a postupak može biti stopiran i zbog jednog pogrešnog slova ili brojke. Sve to povećava troškove, a privredno društvo trpi za to vreme zbog nemogućnosti da obavi predviđenje poslovne transakcije. Ako žeilite da smanjite kapital privrednog društva ili povećate osnovni kapital svog preduzeće, preporuka je da se javite advokatu za privredno pravo i tako uštedite vreme i smanjite troškove. A a ko što svako u privredi zna – vreme je novac.

Advokat za Razvod braka u Beogradu - kada se javiti?

Bračne nesuglasice su uvek stresne za svakog partnera, ali kada one postanu neizdržive, partneri se odlučuju za konačan razvod, za šta im je obično prva adresa advokat za razvod braka. Kada nam se supružnici ili jedan od njih jave sa zahtevom za pravno savetovanje ili sastavljanje tužbe za razvod braka ili sporazuma o razvodu braka, uvek je prvo što ih zapitamo – postoji li mogućnost za pomirenje. Redovan savet advokata u tim prilikama je da se još jednom pokuša mirno rešenje i dogovor ako je moguć. Kada za to nema mogućnosti, kada muž i žena ili bar jedno od njih ne vide nikakvu mogućnost za nastavak bračnog života, tada krećemo sa postupkom pripreme potrebne dokumentacije za razvod. Razvod raka je uređen zakonom o porodičnom pravu isto kao i institut braka. Brak se može razvesti sporazumno ili i bez sporazuma kada se podnosi tužba. U svakom slučaju, potrebno je da se od dokumentacije pripremi, očitane lične karte supružnika, izvod iz lista venčanih, izvod iz lista rođenih za decu ako supružnici imaju zajedničke dece, kao i dokumentacija o nekretniama, koju supružnuici dele, ako postoji zajednička bračna tekovina. Takođe je potrebno priložiti i predbračni ugovor ili ugovor o podeli bračne tekovine ako su oni ranije bili zaključeni. Po potrebi u dogovoru sa advokatom može se utvrditi da je potrebno priložiti još neki dokument u zavisnosti od slučaja.

 

U sporazumu o razvodu braka supružnici se moraju sporazumeti o tome kome će pripasti deca, koliko će iznositi iznos alimentacije, kao kako će podeliti nekretine koje su zajedno stekli. Bez toga nema sporazumnog razvoda. Svaki advokat za razvod braka će ih uputiti i o drugim okolnostima i pripremiti za sud, s tim što na sudu svakog partnera mora zastupati poseban advokat, ako se odluče za advokatsko zastupanje. Supružnici koji žive u inostranstvu, a brak su sklopili u Srbiji pod određenim uslvovima mogu se razvesti u Srbiji i bez dolaska iz inistranstva. Neki od tih uslova se tiču gde im se nalazi zajednička imovina ako je imaju, kao i gde je prebivalištete zajedničkog deteta. Ova pitanja su detaljnije uređena odrebama zakona o međunarodnom privatnom pravu. Pojedini supružnici se odluče i da sami podnose tužbe za razvod bez pomoć i advokata za razvod braka i da sami postupaju na sudu i preganjaju se sa svojim supružniko, ali cena toga emotivna i finansijska često može da višestruko nadmaši cenu angažovanja advokata.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Advokat Beograd

Ako Vam je potreban adovokat za neko od navedinih pitanja: nekretnine, nasledno pravo i ostavisnka rasprava, osnivanje ili gašenje privrednog društva povećanje ili smanjenj osnovnog kapitala subjekta u privredi – tj. advokat za privredno pravo, ili advokat za razvod braka po tužbi ili putem sporazma, kontaktiraje nas, kaso bi Vam saopštili kako Vam možemo pomoći.

e-mail: adv.beograd@gmail.com